09 19 lyderiaiPrisimenant netolimą praeitį...

 2019-2021 metais savivaldybės švietimo įstaigos dalyvavo nacionaliniame projekte „Lyderių laikas 3“ (LL3). Siekis - švietimo sistemoje skatinti lyderystei palankią aplinką, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose.

Savivaldybėje suburta ir įteisinta kūrybinė komanda veiklų įgyvendinimui.

Vykdytas komandos parengtas pokyčio projektas (PP) „Tarpusavio sąveika stiprinant pažinimo kompetenciją (mokėjimo mokytis gebėjimus)“.

Modeliuojant PP temą ir planuojamas veiklas orientuotasi į tai, kaip galėtume skatinti glaudesnį švietimo įstaigų bendradarbiavimą, padėsiantį ugdyti mokinių pažinimo kompetenciją.

Projekto metu tikslingai organizuotas mokytojų kompetencijų tobulinimas.

Dalyje mokyklų susibūrė iniciatyvių/inovatyvių mokytojų komandos (IMK). Mokyklose atsirado daugiau pasidalytosios lyderystės, atsiskleidė darbuotojų sutelktumas organizuojant renginius.

Bendradarbiavimas tarp rajono mokyklų tapo aktyvesnis: dalyvauta įvairiose veiklose kartu su mokyklomis partnerėmis.

***

Pasibaigus LL3 projektui suburta ir įteisinta komanda projekto tvarumui užtikrinti. Komandos tikslas - užtikrinti PP idėjų tęstinumą ir, remiantis savivaldybės mokinių pažangos ir pasiekimų stebėsenos duomenimis, skatinti ugdymo įstaigų bendradarbiavimą stiprinant profesinius dialogus tarp mokytojų bei organizuoti veiklas, ugdančias mokinių matematinius gebėjimus.

2021-2022 m. m. bei 2022-2023 m. m. ir toliau inicijuotos įvairios veiklos rajono mastu ir ugdymo įstaigų lygmenyje, įtraukiant mokytojus, mokinius, tėvus. Buvo siekiama išlaikyti bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą.

Kas naujo šiandien

 LL3 projekto vykdymo eigoje susiformavo suvokimas, kad, pasibaigus projekto įgyvendinimo laikui, būtina tęsti pradėtas veiklas ir eiti „gilyn“. Savivaldybei pasitaikius galimybei dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM)  programoje atsirado proga ir LL3 pradėtų veiklų tęstinumui kitame lygmenyje.

Remiantis savivaldybės švietimo būklės apžvalga ir kitais dokumentais darytina išvada, kad mokymosi pažanga savivaldybės mokyklose nėra tvari, tad dalyvavimo TŪM programoje siekis - kelti mokinių mokymosi motyvaciją ir tuo pačiu pagerinti pasiekimus (teikiant prioritetą matematikai), plėtoti patirtinį mokymąsi ir toliau stiprinti mokyklų tinklaveiką.

Matome, kad vykdyto LL3 projekto esmė glaudžiai siejasi su TŪM tikslais, todėl tiesiog natūraliai „neriame į gylį“... Tikimės, kad TŪM programos dėka pasitelkiamos kultūrinės, meninės ir kt. priemonės pasitarnaus kiekvienos rajono mokyklos bendruomenės ūgčiai ir mokymosi pažangai didinti.

***

Ir toliau lauksime iš mokyklų žinių apie vykdomas veiklas. Skelbkite jas Švietimo pagalbos tarnybos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei kt. internetinėse svetainėse.

Sėkmės!

 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Deikienė

 

Renginiai

Pr An Tr Kt Pn Šš Sk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Renginių registracija

Projektai